REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETANAWIDELCU.PL

§1

Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny.   Każdy zamówiony zestaw składa się z pięciu lub trzech posiłków w wybranej kaloryczności .  Rodzaje dostępnych diet i kaloryczności dostępne są na stronie internetowej www.dietanawidelcu.pl   w zakładce oferta.

Wszelkie informacje na temat cateringu dietetycznego dostępne są pod nr tel. 794441111  w godzinach od 8 do 20.00 od poniedziałku do piątku

 

§2 

 ZAMÓWIENIA

Zamówienie zestawów cateringu dietetycznego następuje wyłącznie online przez formularz dostępny na stronie www.dietanawidelcu.pl . Zamówienia przyjmowane są do godziny 20.00 na dwa dni przed faktycznym terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

O przyjęciu zamówienia poinformujemy Państwa mailowo w wiadomości wysłanej na adres podany w zamówieniu. Tylko otrzymanie przez Państwa potwierdzenia zamówienia drogą mailową stanowi gwarancję jego realizacji.

Zamówienia diety mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówienia muszą dokonywać prawni opiekunowie.

Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim zdrowiu i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to: chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet ciąża albo karmienie piersią, jak również alergie. W przypadku wątpliwości Klient powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.

Właściciel serwisu dietanawidelcu.pl nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za szkody wynikłe w związku z odmową udzielenia informacji przez Klienta, z nieudzieleniem przez Klienta wszystkich informacji, udzieleniem informacji niepełnych albo nieprawdziwych co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług PanDieta.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.

W przypadku wykluczeń produktowych z diety zastrzegamy sobie prawo do popełniania błędów – posiłki są przygotowywane oraz pakowane przez ludzi, którzy pomimo ogromnych chęci te błędy mogą popełniać, w przypadku alergii pokarmowych podczas składania zamówienia proszę brać to pod uwagę.

§3

DOSTAWA

Zestawy zamówionych posiłków dostarczane są bezpłatnie.

Dostawy na terenie miasta Wrocław odbywają się w godzinach porannych od godziny 5.00 rano.

Dostawy na terenie innych miejscowości  m.in. do Oleśnicy odbywają się w godzinach popołudniowych od godziny 16.00

Zestawy na weekend dostarczane są w piątki w godzinach popołudniowych.

Harmonogramy dostaw na dni świąteczne są określane osobno.

Zestawy po dostarczeniu należy przechowywać w lodówce.

 

§4

PŁATNOŚCI

 

Płatności za zamówione zestawy należy dokonać przelewem na konto

38 1750 0012 0000 0000 3500 1093

najpóźniej na jeden dzień przed faktyczną dostawą albo gotówką lub kartą z góry za cały okres zamówienia w pierwszym dniu dostaw. W przypadku braku wymaganej płatności zastrzegamy sobie prawo do braku lub przerwania realizacji zamówienia.

 

§5

PRZESUNIĘCIA I REZYGNACJE

Istnieje możliwość zawieszenia (przesunięcia)wykupionego pakietu na okres maksymalnie 14 dni. Informacje o zawieszeniu dostaw należy wysyłać na adres mailowy najpóźniej do godziny 20.00 na dwa dni przed planowaną datą zawieszenia dostawy.  W przypadku przesunięć Państwa pakiet zostanie wydłużony o te dni. Nie zachowanie powyższego terminu będzie skutkowało brakiem możliwości wydłużenia diety.

Rezygnacje należy składać drogą mailową na adres dostępny w zakładce kontakt najpóźniej dwa dni przed datą planowanej rezygnacji z dostaw.

W przypadku rezygnacji z diety dopuszczamy możliwość zwrotu płatności za niewykorzystany pakiet. Rozliczenie wykorzystanego pakietu nastąpi po cenach obowiązujących za 1 dzień trwania wybranej diety. Istnieje również możliwość przepisania pakietu na inną osobę.

 

§6

REKLAMACJE

Reklamacje należy wysłać na adres mailowy dostępny w zakładce kontakt najpóźniej do 12 godzin od wystąpienia zdarzenia.  Reklamacje wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje złożone z zachowaniem terminu będą rozpatrywane do 48 godzin .

 

§7

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą  używane, ani udostępniane osobą trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firm.

Administratorem danych jest Firma JP Gastro sp .z o.o. NIP 8943085876. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem dietanawidelcu.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.